Spread the love

Guvernul a reglementat, la începutul lunii februarie a.c., exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Cele două profesii au fost introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor în România) în anul 2014, respectiv 2015. Potrivit deciziei Guvernului, actul normativ stabilește că persoanele juridice din sectorul public și din cel privat care au peste 50 de salariați vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale.

„Reglementarea celor două profesii vine în contextul unei preocupări din ce în ce mai mari, la nivel internaţional şi european, pentru implementarea principiilor egalității de gen în toate domeniile și la toate nivelurile de intervenție“, se arată în hotărârea Guvernului.

Ce cuprinde legea privind egalitatea de șanse!

Pentru a deveni lege, actul normativ trebuie să treacă de voturile parlamentarilor. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a fost depus la Camera Deputaților în 4 aprilie, după ce, inițial a fost adoptat la Senat. Actul normativ prevede: „Articol unic – Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 2, după alineatul (2), se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu următorul cuprins:

“(3) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, precum și companiile private  cu un număr de peste 50 de angajați,  au obligația, ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să prevadă în structura organizatorică un expert în egalitate de șanse sau un tehnician în egalitate de șanse. În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, instituţiile și autorităţile menționate, precum și companiile private, pot repartiza în sarcina unui salariat, prin fișa postului, atribuțiile în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

(4) Persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați în condițiile alin. (3) beneficiază de cursuri de formare în expert în egalitate de șanse sau un tehnician în egalitate de șanse între femei și bărbați, într-o perioadă de 2 ani de la data desemnării.

(5) În desfășurarea activității, expertul, tehnicianul sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, au ca atribuții principale:

 1. a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu;
 2. b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidențialității;
 3. c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbatilor,
 4. d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.
 5. e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 6. f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.”
 7. La articolul 4, după litera k), se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

“l) prin violență de gen se înțelege fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat,  motivată de apartenența de sex. Violența de gen împotriva femeilor sau violența împotriva femeilor este violența care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, hărţuirea sexuală, traficul de fiinţe umane şi prostituţia forţată.”

 1. La articolul 25, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale, ai structurilor subordonate autorităților administrației publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai confederațiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, precum și din reprezentanți ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local,  desemnaţi de acestea.”

(6) Preşedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, fiind persoana desemnată din cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială şi, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse.”

 1. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2)1, cu următorul cuprins:

“(2)1 Nu pot fi membri ai COJES persoanele care:

 1. a) au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni sau sancţionate pentru fapte de discriminare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin hotărâre rămasă definitivă;
 2. b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al COJES.”
 3. La articolul 25, după alineatul (6) se introduc patru noi alienate (7) – (10) cu următorul cuprins:

“(7) Vicepreşedintele este persoana desemnată din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/Direcției Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu atribuții în domeniul egalității de șanse.

 (8) Structura de conducere a COJES este constituită din preşedinte, vicepreşedinte și secretar executiv.

(9) Secretarul executiv este reprezentantul consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

(10) Activitățile de pregătire și organizare a ședințelor COJES sunt asigurate de un secretariat tehnic.”

 1. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1)   Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000  lei încălcarea dispoziţiilor: art. 2 alin. (3), art. 6 alin. (1) – (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) – (4), (6), (8) şi (9), art. 11 – 22 şi art. 29.”

 1. La articolul 37, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) Inspecţia Muncii, prin inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) – (4), (6), (8) şi (9), art. 11 – 13, precum şi ale art. 29“.

Amintim că, România și-a asumat, în 2015, punerea în aplicare a Angajamentului nr. 1 privind formarea unor specialiști, experți și tehnicieni în domeniul egalității de șanse de la nivelul publice centrale și locale, în cadrul Campaniei „HEforSHE”, inițită de UN WOMEN, și s-a angajat ca, până în 2020, 70% dintre cele 1.680 de instituții publice naționale și locale să aibă experți sau tehnicieni în domeniul egalității de șanse.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *