Ordinul ministrului Ciucă privind sistemul de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 23 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. M.231 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M.69/2015:

Ministrul apărării naționale emite prezentul ordin:

Articolul I Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 9 (1) Procedura normală cuprinde următoarele activități:
2. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) transmiterea de către structurile centrale la Secretariatul general a tabelului cu funcțiile vacante, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până în ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie pentru a fi publicat în Buletinul Informativ al Armatei în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general;

3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) În situații temeinic justificate, funcțiile vacante pot fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei și în alte luni față de cele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu avizul șefului Direcției generale management resurse umane.

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13 Comisiile de selecție analizează pentru înaintarea în gradul următor, la termen, doar cadre militare numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute și care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu în cursul anului calendaristic respectiv.
5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 14 Activitățile desfășurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:
a) transmiterea, ierarhic, de către structurile de resurse umane, a tabelelor cu cadrele militare propuse să fie înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în grad;
b) analizarea cadrelor militare în ședințele comisiilor de selecție cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;
c) trimiterea, de către secretariatele tehnice, a hotărârilor comisiilor de selecție la comandanții/șefii care au competențe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței comisiei de selecție.

6. La articolul 14^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În vederea avizării maiștrilor militari și subofițerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a ofițerilor în activitate.

7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 17 (1) În procesul de analiză, ierarhizare și selecție a candidaților, președintele și membrii comisiei studiază memoriile originale, fișele cu principalele date și fișele posturilor vacante, după care completează și semnează fișa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau, după caz, fișa de evaluare pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11^1.
(2) Experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică prin acordarea de puncte pentru îndeplinirea funcțiilor de execuție/conducere, pentru o perioadă de minimum 2 ani, diferențiat pe niveluri ale structurilor, astfel:
a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1;
b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 2;
c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și șase puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 3;
d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și opt puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 4;
e) patru puncte pentru încadrarea unui post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum trei ani; punctajul se acordă pentru încadrarea unui singur post permanent;
f) patru puncte pentru fiecare funcție îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum trei ani;
g) două puncte pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
(3) Ofițerilor care au absolvit masterul de conducere interarme/similar și care solicită analizarea în cadrul comisiilor de selecție în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu astfel de studii sau în funcții prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, cu excepția funcțiilor corespunzătoare serviciilor specializate, li se acordă 4 puncte, suplimentar, astfel:
a) absolvenților masterului de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat;
b) absolvenților studiilor/cursurilor organizate în străinătate, asimilate masterului de conducere interarme;
c) absolvenților studiilor universitare de licență în specializările «Conducere interarme – forțe terestre», «Conducere interarme – forțe aeriene», «Conducere interarme – forțe navale», «Conducere logistică» sau «Management economico-financiar» la Universitatea Națională de Apărare «Carol I», promoțiile 2007, 2008, 2009 și 2011 și care, ulterior, au absolvit cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare.
(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu suma mediilor acordate la evaluarea performanței profesionale din fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani.
(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 5 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.
(6) Candidaților li se scad trei puncte dacă au fost sancționați disciplinar în ultimele 12 luni.
(7) Candidaților li se scad cinci puncte dacă au fost judecați de consiliul de onoare și sancționați.
(8) Candidaților li se scad zece puncte dacă au fost condamnați penal.
(9) Fiecare criteriu specificat la lit. h) și i) din secțiunea B a anexei nr. 11 sau, respectiv, a anexei nr. 11^1, după caz, se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.
(10) Pentru cuantificarea experienței profesionale, perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuțiile acelorași funcții în cadrul acelorași structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcțiilor au fost modificate.
(11) Pentru cuantificarea experienței profesionale nu se iau în calcul perioadele în care cadrelor militare în activitate le-au fost acordate calificativul «Corespunzător» sau calificative inferioare acestuia.

8. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(9);
9. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Candidații care au obținut o medie mai mică de 6 puncte la oricare dintre mediile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție.

10. La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Pentru funcțiile care nu prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, departajarea acestora se face pe baza unuia dintre următoarele criterii, în ordinea menționată:
a) punctele acordate conform prevederilor art. 17 alin. (2);
b) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);
c) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c).
(3) Pentru funcțiile care prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul prevăzut la art. 36 alin. (7), iar dacă egalitatea se menține, pentru departajarea acestora se procedează conform prevederilor alin. (2).

11. La articolul 29, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) și b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii prevăzute în secțiunea A a anexei nr. 11 sau a anexei nr. 11^1, după caz, precum și a condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecție;
………………………….
e) să întocmească pentru fiecare candidat fișa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau anexa nr. 11^1, după caz;
12. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 33 (1) Interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante de comandă/conducere și a altor funcții stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri.
13. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Prevederile art. 9 lit. b), art. 17 alin. (3), art. 27 lit. a^1) și art. 32 nu se aplică în situația analizării încadrării funcțiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia.

14. La anexa nr. 1, la numărul curent 4, coloana 2 „Componența – Funcția“ se modifică și va avea următorul cuprins:
– președinte: locțiitorul șefului Direcției generale management resurse umane;
– membri:
– directorul Direcției generale management resurse umane;
– șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcția generală pentru armamente, Secretariatul general, Direcția generală financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern;
– șeful oficiului lucrări specifice resurselor umane din competența ministrului apărării naționale;
– secretar: șeful structurii de secretariat tehnic.
Articolul III Analizarea, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.