DOCUMENTE CONSTANȚA Se acordă AJUTOARELE pentru sezonul rece

Ajutorul pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, după cum urmează:

  Tranșe de venit net /membru de familie sau persoană singură  Compensare procentuală din buget stat/membru de familieCompensare procentuală din buget stat/persoană singură
0 lei – 200 lei100 %100 %
200,1 lei – 320 lei90 %90 %
320,1 lei – 440 lei80 %80 %
440,1 lei – 560 lei70 %70 %
560,1 lei – 680 lei60 %60 %
680,1 lei – 920 lei50 %50 %
920,1 lei – 1.040 lei40 %40 %
1.040,1 lei – 1.160 lei30 %30 %
1.160,1 lei – 1.280 lei20 %20 %
1.280,1 lei – 1.386 lei10 %  10 %
1.386,1 lei – 2.053 lei0 %

Mențiuni foarte importante:  Ajutorul pentru energia termică în sistem centralizat se acordă doar în limita unor  consumuri maxime stabilite de guvern, în funcție de lună și de numărul de camere, după cum urmează:

  Tabel cu consumuri maxime pentru care se acordă ajutorul

Tip locuințăIanuarieFebruarieMartieNoiembrieDecembrie 
       
       
1 cameră0,820,680,610,670,74 
2 camere1,221,060,951,071,22 
3 camere1,591,391,241,391,58 
>4 camere2,211,861,731,942,21 
       
      


Valoare Ajutor = procent ajutor Guvern  x consumul defalcat de asociația de proprietari pe consumatori individuali sau consumul titularului de contract individual de furnizare ( Gcal ) x  prețul local pentru populație al gigacaloriei ( Gcal ).

Notă: În situația în careconsumul efectiv realizatla căldură estemai micdecâtconsumul maxim compensat(din tabel),în formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; în situația în care consumul efectiv realizat este mai mare sau egalcu consumul maxim compensat (vezi tabelul), în formula de mai sus se trececonsumul maxim compensat(din tabelul de mai sus).

 1. Ajutorul pentru încălzirea cu combustibil solid se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
  Tranșe de venit net /membru de familie sau persoană singurăCompensare procentuală din buget stat/membru de familieCompensare ( în lei/lună ) din buget stat/membru de familieCompensare procentuală din buget stat/persoană singurăCompensare ( în lei/lună )  din buget stat/persoană singură
0 lei – 200 lei100%320100%320
200,1 lei – 320 lei         90 %288 90 %288
320,1 lei – 440 lei80 %25680 %256
440,1 lei – 560 lei70 %22470 %224
560,1 lei – 680 lei60 %19260 %192
680,1 lei – 920 lei50 %16050 %160
920,1 lei – 1.040 lei40 %12840 %128
1.040,1 lei – 1.160 lei30 %9630 %96
1.160,1 lei – 1.280 lei20 %6420 %64
1.280,1 lei – 1.386 lei10 %3210%32
1.386,1 lei – 2.053 lei0 %0
 • Ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
  Tranșe de venit net /membru de familie sau persoană singurăCompensare procentuală din buget stat/membru de familieCompensare ( în lei/lună ) din buget stat/membru de familieCompensare procentuală din buget stat/persoană singurăCompensare ( în lei/lună )  din buget stat/persoană singură
0 lei – 200 lei100%250100%250
200,1 lei – 320 lei         90 %225 90 %225
320,1 lei – 440 lei80 %20080 %200
440,1 lei – 560 lei70 %17570 %175
560,1 lei – 680 lei60 %15060 %150
680,1 lei – 920 lei50 %12550 %125
920,1 lei – 1.040 lei40 %10040 %100
1.040,1 lei – 1.160 lei30 %7530 %75
1.160,1 lei – 1.280 lei20 %5020 %50
1.280,1 lei – 1.386 lei10 %2510%25
1.386,1 lei – 2.053 lei0 %0
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energieelectrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) se acordă familiilor și persoanelor singure și îndeplinesc toate condițiile de acordare.
  Tranșe de venit net /membru de familie sau persoană singură  Compensare procentuală din buget stat/membru de familieCompensare ( în lei/lună ) din buget stat/membru de familieCompensare procentuală din buget stat/persoană singurăCompensare ( în lei/lună )  din buget stat/persoană singură
0 lei – 200 lei100%500100%500
200,1 lei – 320 lei90 %450         90 %450
320,1 lei – 440 lei80 %40080 %400
440,1 lei – 560 lei70 %35070 %350
560,1 lei – 680 lei60 %30060 %300
680,1 lei – 920 lei50 %25050 %250
920,1 lei – 1.040 lei40 %20040 %200
1.040,1 lei – 1.160 lei30 %15030 %150
1.160,1 lei – 1.280 lei20 %10020 %100
1.280,1 lei – 1.386 lei10 %5010 %50
1.386,1 lei – 2.053 lei0 

Condiții de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

5.1 Lista bunurilor care se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor de încălzire (deținute în proprietate sau folosință)

Notă:   – bunurile se iau în calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită ajutorul de încălzire.  Deținerea a cel puțin unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Bunuri imobile
1Clădiri sau spatii locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești; se iau în calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.
2Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri imobile ( aflate în stare de funcționare)
  1Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”;
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și / sau păsări
1Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

5.2. Acte necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Toți solicitanții de ajutor de încălzire, indiferent de tipul acestuia (energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, combustibil solid/petrolier,energie electrică), este obligatoriu să depună, pe lângă formularul de cerere, următoarele acte doveditoare:

 1. Acte doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanții de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menționată in formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):

 •  contract de vânzare-cumpărare;
 •  contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație / uzufruct;
 •  contract de închiriere (înregistrat la administrația financiară și valabil);
 •  certificat de moștenitor;
 •  contract de comodat;
 •  contract de concesiune;
 •  împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinței pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuința sa.

   Notă: contractul de comodat nu trebuie autentificat la notar; toate contractele, de orice tip, trebuie să fie valabile.

 • Acte doveditoare privind componența familiei

     Pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

 • buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicita ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședința);
 • certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

    Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

                Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana “acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile respective de venituri, respectiv:

 • pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 44, 46, 79, 80 se vor depune adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoana trecuta în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit; se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării si semnării cererii (data cererii trecută pe aceasta de către titular); Exemplu: dacă data completării cererii este în luna octombrie, adeverințele de venit trebuie să certifice veniturile realizate în luna septembrie etc.
 •        pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 75 se vor depune copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit;
 • pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 se vor depune adeverințe eliberate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primit cereri zilnic intre orele 8:30 – 15:30, de luni pana vineri) pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit; Pentru veniturile obținute din activități independente sau agricole se va lua în calcul venitul estimat conform ultimei declarații depusa la Direcția Generală a Finanțelor Publice (în acest sens, se va atașa la dosarul de cerere copie după aceasta declarație);
 • pentru categoriile de venituri de la codul 72 se vor depune copii după contractele de muncă;
 • pentru categoriile de venituri de la codul 74 se vor depune copii după hotărârea judecătorească;
 • pentru categoriile de venituri de la codurile 76, 77, 78 se vor depune adeverințe eliberate de instituțiile competente;

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

 1. alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

g) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

i) sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ATENTIE!

În situația in care veniturile realizate de membrii familiei menționați în formularul de cerere sau de persoană singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate;

         Persoanele care beneficiază de pensii trebuie să declare toate tipurile de pensii pe care le primesc.

         Persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj trebuie să declare cuantumul ajutorului încasat în luna anterioară depunerii cererii și trebuie să depună un nou formular de cerere actualizat în momentul în care încetează dreptul la ajutorul de șomaj.

Se declară toate tipurile de alocații și indemnizații dar nu se solicita adeverințe de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socialăpentru alocația de stat, alocația de plasament, indemnizații de hrană;

Salariații Direcției generale de asistență socială Constanța, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, medicii și asistenții medicali de la cabinetele școlare și de la grădinițe nu trebuie să depună adeverințe de venit eliberate de D.G.A.S. Constanța, dar declară toate veniturile nete obținute;

Veniturile obținute din străinătate se declara la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, atașându-se copie după contractul de muncă;

 • Alte acte doveditoare
 • copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere;

        Atenție! Chiar dacă autoturismul are vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționatmai sus.

 • copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcționare;
 • copie după ultima factură de plată pentru abonații individuali RADET, ENGIE sau ENEL, în funcție de modalitatea de încălzire;
 • adeverință de la Asociația de proprietari pentru abonații Radet sau Engie (după caz), din care să rezulte numele și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzire, sunt trecute în cartea de imobil și sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreținere, precum și numărul de camere al locuinței – original, semnat și ștampilat;
 •   se iau în calcul și se bifează în formularul de cerere la “Clădiri sau spatii locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești” inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.

 Toate actele doveditoare, împreuna cu formularul de cerere, se vor introduce într-un dosar cu șină. Asociațiile de locatari/proprietari vor depune câte un dosar pentru fiecare familie/persoană solicitantă. Se completează obligatoriu pe ultima pagină din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.

II Suplimentul pentru energie

      Familiile al căror venit net mediu/membru de familie este de până la 1.386 lei și persoanele singure ale căror venit net este de până la 2.053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

 Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește astfel:

a) furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. a)-c);

b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. d).

 Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire.

 Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

 În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

 Exemplu: o familie cu 5 membri și venituri de de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale, poate beneficia de:

 • ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece potrivit venitului realizat, al numărului de camere;
 • supliment pentru energie termică în cuantum de 10 lei/lună;
 • supliment pentru gaze naturale în cuantum de 10 lei/lună;
 • supliment pentru energie electrică în cuantum de 30 lei/lună.

MENTIUNI FOARTE IMPORTANTE

 • se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate (pe toate paginile unde se solicită acest lucru) și pe care nu a fost trecută data completării;
 • se vor respinge cererile la care se vor constata, în urma verificării declarațiilor privind veniturile/bunurile deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, nereguli (fals în declarații);
 • în urma verificării cu baza de date de la Casa Județeană de Pensii, se vor respinge cererile în care nu au fost menționate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzător;
 • în urma verificării cu baza de date de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, se vor respinge cererile în care nu au fost trecut ajutorul de șomaj, la codul de venit corespunzător;
 • în cazul respingerii cererii, solicitantul poate venit cu o noua cerere (dosar), cu condiția remedierii problemelor semnalate (caz în care va beneficia de ajutor începând cu luna următoare);
 • în urma verificării cu baza de date de la Evidenta Populației se vor respinge cererile în care au fost menționate persoane decedate sau se vor înceta drepturile la ajutor de încălzire în situația în care nu a fost anunțat decesul unei persoane în termen de 5 zile de la data evenimentului;
 • orice modificare atât în componenta familiei, cât și în veniturile acesteia sau în bunurile deținute, se declara în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, prin completarea unui nou formular de cerere, la care se anexează doar actele care dovedesc modificarea.

 Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-urilePrimăriei municipiului Constanța și alDirecției GeneraledeAsistență Socială Constanța ( Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021 – 2022 ) sau pot fi ridicate începând cu data de 21.10.2021  din următoarele locații:

– Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4;

–  Clubul pentru pensionari situat pe Șoseaua Mangaliei, nr. 86A;

–  Clubul pentru pensionari situat pe strada Zorelelor, nr. 69bis ( intersecție cu b-dul Mamaia );

         –   Sediul administrativ al Campusului social Henri Coandă.

Termene si condiții de depunere

Cererile se depun după cum urmează:

 1. Cei care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat (asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice cu contracte individuale încheiate cu RADET Constanța) vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea dinspre parcare), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.
 2.  Cei care se încălzesc cu gaze naturale sau energie electrică vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea din față), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.
 3. Cei care se încălzesc cu combustibil solid vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea dinspre parcare), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.
 4. de luni până vineri, în intervalul orar 8.00  – 14.00.

             Dosarele pentru obținerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pot fi depuse on line la adresa de                  e-mail ajutoareincalzire@dgas-ct.ro .

             Pentru orice nelămuriri sunați la numerele de telefon: 0341454669 și 0341448530, sau trimiteți email pe adresa ajutoareincalzire@dgas-ct.ro .

           Termenele lunare de depunere a solicitărilor noi de ajutor de încălzire sunt: până pe data de 20 a fiecărei luni pentru a putea fi luați în evidență cu luna respectivă (pentru a beneficia începând cu luna noiembrie 2021, cererile se depun până pe data de 20 noiembrie inclusiv).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit.

Familiile sau persoanele singure care au încheiat contracte individuale cu furnizorul de energie termică (RADET) sau gaze naturale (ENGIE), precum și cei care se încălzesc cu lemne de foc sau curent electric, depun cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociații de locatari/proprietari depun  prin intermediul reprezentantului asociației.

 Definiții:

 1. Consumator vulnerabil de energie denumit în continuare consumator vulnerabil – persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.
 2.  Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilorneteale persoanelor din familie (realizate înlunaanterioară depunerii cererii) împărțită la numărul total de membri din familia respectivă;
 3.  Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilorneteale persoanei singure (realizate în lunaanterioară depunerii cererii).
 4.  Consum mediu lunar de energie termică – cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinței, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de apartament/locuință, în funcție de zona de temperatură.

5.    Familie – soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

6.     Persoană singură – persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

7.     Locuință de domiciliu sau de reședință, denumită în continuare locuință – construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau de reședință și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, locuințele situate în așezări informale. Nu se consideră locuință instituțiile de asistență socială sau alte așezăminte cu caracter social, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase, asociațiile sau grupurile religioase.

8.    Titular al ajutorului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) și i), solicită acordarea acestora și poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

9.     Ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

10.  Supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.

         Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor codului penal.

         Declararea incorectă a componenței familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor deținute, precum și necomunicarea oricărei modificări intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, se sancționează cu amendă între 500 si 2000 lei.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
 •  

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *