Direcția de asistență socială din Constanța angajează îngrijitori la domiciliu

În cadrul proiectului SSM@160 – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitori la domiciliu pe perioadă determinată de 19 de luni, cu posibilitatea de prelungire. Posturi necesare: îngrijitori la domiciliu – 5 posturi

– Condiții specifice:

– Studii generale/medii;

– Vechimea/experiența în domeniu constituie avantaj;

– Atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35 (cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la H.G. Nr. 867/2015.

Concursul se va desfășura în perioada 18-22.02.2021 la sediul DGAS Constanța, din str. Unirii, nr. 104, după cum urmează:

Condiții de desfășurareSelecția dosarelor de înscriereProba scrisăInterviul
Data10.02.202118.02.202122.02.2021
Ora12:0010:0010:00
LoculD.G.A.S. ConstantaD.G.A.S. ConstantaD.G.A.S. Constanta

În vederea participării la concurs, până la data de 09.02.2021 ora 16:30, candidații vor depune la sediul Direcției generale de asistență socială din str. Unirii, nr. 104, mun. Constanța dosarul de concurs sau pe e-mail-ul: resurseumane@dgas-ct.ro, care va conține în mod obligatoriu  următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs – formular tip;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35 (cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la H.G. Nr. 867/2015.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

În situația depunerii dosarului la sediul instituției, copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Dacă actele se transmit prin e-mail, copiile de pe actele mai sus menționate vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs la angajare. Relații suplimentare se pot obține de luni până joi între orele 9:00 – 16:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00, la nr. de tel. 0341.180.112.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.