CONSTANȚA Confort Urban caută muncitori pentru serviciul de spații verzi

SC CONFORT URBAN SRL angajează muncitori necalificați în cadrul Serviciului spații verzi.

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Se oferă salariu atractiv și bonuri de masă.

Program de lucru: luni-vineri, interval orar 07:00-15:30 – include pauza de masă.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:


·Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· Adeverință medicală (în original);

. Acte de la fostul loc de muncă;

. Acte doveditoare ale vechimii în muncă;

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri, între orele 07:30-15:30.
Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.